STRABAG

    Gaetano Amoroso

    Vor­sit­zen­der Be­triebs­grup­pe STRA­BAG PFS NRW

    Gaetano Amoroso

    0211 / 91 26 - 80 02 Gaetano.Amoroso@Strabag-pfs.com
    Gaetano Amoroso privat Gaetano Amoroso